Ashapurna Nano Avenue, Shikargarh, Jodhpur

Location Map