Ashapurna Nanomax,Jodhpur

Floor Plan

  • Kunj 40' x 60'
  • Kunj 40' x 60'

  • Nano Aawas 20' X 45'
  • Nano Aawas 20' X 45'

  • Nano Flat 25' x 50' 20' x 45'
  • Nano Flat 25' x 50' 20' x 45'

  • Niwas Aawas 25' X 50'
  • Niwas Aawas 25' X 50'

  • Sadan 30' X 60'
  • Sadan 30' X 60'