Ashapurna Enclave, Pal bye pass road, Jodhpur

Floor Plan

  • Royal Aashiyana : 80' x 110'
  • Royal Aashiyana : 80' x 110'

  • Ashapurna Enclave Aashiyana : 60' x 90'
  • Ashapurna Enclave Aashiyana : 60' x 90'

  • Ashapurna Enclave Kunj : 45' x 70/60'
  • Ashapurna Enclave Kunj : 45' x 70/60'

  • Ashapurna Enclave Sadan : 30' x 60'
  • Ashapurna Enclave Sadan : 30' x 60'